Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť HURU group s.r.o., IČ: 09221735, so sídlom Ctěnická 550, Přezletice 250 73 (ďalej len "správca"). Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Ctěnická 550, Přezletice 250 73

email: info@huru.cz

telefón: 724 696 806

Osobné údaje sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, miestne údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viac osobitných prvkov fyzického, fyziologického, genetického, psychického, ekonomického, kultúrneho alebo spoločenského identifikátora tejto fyzickej osoby. Správca neustanovil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu poskytovať priamy marketing (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a noviniek) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, váš súhlas so spracúvaním pre účely vedenia registrovaného účtu v prípade, že si vytvoríte zákaznícky účet v internetovom obchode. Zákaznícky účet v internetovom obchode slúži na uloženie dodacej a fakturačnej adresy na zjednodušenie nákupu. váš súhlas so spracúvaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a noviniek) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správca plniť, vedenie zákazníckeho účtu na zjednodušenie nákupu zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Ze strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu, maximálne 20 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na doručovaní tovaru / služieb / vykonávaní platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania internetového obchodu a ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním internetového obchodu, zabezpečujúce marketingové služby, vrátane prevádzkovateľa portálu Heureka.cz, Vaša spokojnosť s nákupom je zisťovaná prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Ověřeno zákazníky, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Tieto dotazníky vám zasielame pokaždé, keď u nás nakúpite, ak neodmietnete zaslanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte váš predchádzajúci udelený súhlas v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy našej trhovej pozície využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; pre tieto účely mu môžeme poskytovať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje tretej krajine (krajine mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR. právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR. právo namietať voči spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správca uvedený v článku III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie úložísk údajov a úložísk osobných údajov v písomnej forme. Údaje sú ukladané šifrovane. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby poverené ním.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich vo všetkých rozsahoch prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich vo všetkých rozsahoch prijímate. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na váš email, ktorý ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2021.